HozdL Általános Szerződési Feltételek

 

Cargo-Viszed Kft. –

 

A jelen ÁSZF 2020. március 1. napjától visszavonásig hatályos.

 

 

1.         Preambulum

Jelen „HozdL” Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Cargo-Viszed Kft., mint szolgáltató (székhely:  9700 Szombathely, Aranypatak utca 3.; cg.: 18-09-113337, vezetve a Szombathelyi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában; adószám: 26083579-2-18; képviseli: Tüske Tamás; a továbbiakban: Szolgáltató vagy „HozdL”) által üzemeltetett, kizárólagos tulajdonában álló szoftver, a kapcsolódó online HozdL platform valamint infrastruktúra (továbbiakban együttesen: „HozdL rendszer”) útján végzett közvetítő szolgáltatás (továbbiakban: „Szolgáltatás”, együttesen: „HozdL Szolgáltatás”) igénybevételének és használatának feltételeit tartalmazza.

A HozdL rendszer a Szolgáltató által üzemeltetett, kizárólagos tulajdonában álló szoftver és az ahhoz kapcsolódó online platform, valamint teljes infrastruktúra együttes elnevezése, amely felületet és eszközöket biztosít megrendelések (továbbiakban: Megrendelés) továbbítására. A HozdL rendszer segítségével az ügyfelek feladhatják Megrendeléseiket, a HozdL pedig saját hatáskörben, illetőleg futár közreműködők útján gondoskodik azok Címzettnek történő továbbításáról.

Az ÁSZF, mint a Szolgáltató és az ügyfél közötti határozatlan időre kötött, keret jellegű szerződés, a HozdL online platformon keresztül történő regisztráció során, a regisztráció kötelező elemeként, illetőleg az első megrendeléskor az elfogadásával értelemszerűen létrejön. Az ÁSZF elfogadása kizárólag elektronikusan lehetséges. A sikeres regisztrációval, illetőleg az első megrendeléskor elektronikus úton megkötött, a HozdL rendszer használatára vonatkozó szerződés jön létre a Felek között. A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, ezért Szolgáltató azt nem iktatja, az utóbb nem hozzáférhető. A szerződéskötés nyelve magyar.

 

Az ÁSZF hatálya a Szolgáltatás igénybevételére irányuló minden, Szolgáltató HozdL rendszerébe történő regisztrációval, illetve ez első megrendeléssel az ügyfél és Szolgáltató között létrejövő jogviszonyra, valamint minden egyedi partneri, illetve egyedi szolgáltatási szerződésre kiterjed és meghatározza a HozdL Szolgáltatás igénybevétele körében a Felek jogait és kötelezettségeit, illetve az egyéb körülményeket. Az egyedi szerződés nem jöhet létre érvényesen az ÁSZF kifejezett elfogadása nélkül. Az ÁSZF kifejezett és elválaszthatatlan részét képezi Szolgáltató és ügyfelei jogviszonyának, kivéve, ha a Felek a jogviszony létesítésekor vagy annak tartama során írásban, a jelen ÁSZF egészének, vagy valamely rendelkezésének alkalmazhatóságát közös megegyezéssel kifejezetten kizárják, kivéve, ha a vonatkozó jogszabályok az eltérést tiltják. Egyes rendelkezések alkalmazhatóságának kizárása esetén az ÁSZF további rendelkezései a Felek jogviszonyának részét képezik. Nem térhetnek el a szerződő felek az Általános Szerződési Feltételek szabályaitól abban az esetben, ha az eltérés következtében a Megrendelések felvétele, feldolgozása, továbbítása vagy kézbesítése az életet, egészséget, a testi épséget, illetve a Címzettnek a Megrendelés biztonságos átvételéhez fűződő jogát sérti vagy veszélyezteti. Az egyedi szerződés és az ÁSZF közötti ellentmondás esetén az egyedi szerződés rendelkezései irányadók.

 

Felek jelen ÁSZF tárgyának eredményes megvalósítása érdekében egymással fokozottan együttműködve kötelesek eljárni.

 

Felek a HozdL rendszerben elérhető információkra kizárólag saját felelősségükre hagyatkozhatnak, azok esetleges változásainak figyelemmel kísérése szintén saját felelősségük.

 

Felek kötelesek a HozdL rendszert jogszerű és törvényes célokra és módon használni.

 

A HozdL rendszer eléréséhez szükséges internet hozzáférés és az ahhoz szükséges eszközök (hardver és szoftverek, illetve azok megfelelő beállításai) biztosítása a Felek feladata és felelőssége. Az informatikai eszközök rendelkezésre állásáért és rendeltetésszerű működéséért, használatáért a Feladó, illetőleg a Futár tartozik kizárólagos felelősséggel.

 

Felek elfogadják, hogy a HozdL-nek az Android Market, illetve az App Store, vagy egyéb harmadik szolgáltatók szabályzataira és tevékenységére semmilyen ráhatása nincs, azok tekintetében felelősséget nem vállal.

 

2.         A szerződő felek

2.1.  A Szolgáltató

Cargo-Viszed Kft.

Székhelye: 9700 Szombathely, Aranypatak utca 3.

Postacím: 1054 Budapest, Steindl Imre utca 9, fszt. 2.sz

Fióktelep: 1054 Budapest, Steindl Imre utca 9, fszt. 2.sz

 

Rendelésfelvétel:

Honlap: www.hozdl.hu

E-mail: [email protected] (egyedi esetben)

 

 

A szolgáltatások ellátásához a Szolgáltató közreműködőt is igénybe vehet, különösen ide értve a megrendelések megvalósítását végző futárokat (továbbiakban: Futár). Amikor jelen ÁSZF Felekre vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz, az adott rendelkezés értelmének függvényében az a Futárokra is megfelelően irányadó.

 

2.2.  Az ügyfél

Ügyfél az a magánszemély, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki/amely az Általános Szerződési Feltételeknek megfelelő, vagy indokolt esetben egyedi szerződésekben rögzített feltételekkel igénybe veszi a Szolgáltatást.

 

A Szolgáltató szolgáltatásai igénybevétele esetén megrendelő ügyfélnek (továbbiakban: Megrendelő) a Megrendelésen megrendelőként feltüntetett magánszemélyt, jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságot vagy egyéb szervezetet kell tekinteni.

 

A szerződéses kapcsolat fennállásától függetlenül a Szolgáltató ügyfelének tekinti azt a személyt, aki/amely eljárást indít, illetőleg Szolgáltatóval szemben igényt érvényesít.

3.         A Megállapodás tárgya

A Megállapodás alapján a Szolgáltató vállalja, hogy az Általános Szerződési Feltételekben és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelő méretű, tömegű, tartalmú és csomagolású Megrendeléseket díj fizetése ellenében a Megrendelőtől átveszi és a Megrendelés megvalósítását követően a Megrendelő részére kézbesíti.

4.         A Megrendelésre vonatkozó részletes rendelkezések

4.1.  A Megrendelés tartalmára vonatkozó szabályok figyelembevétele

A Megrendelő felelőssége gondoskodni arról, hogy a Megrendelés tartalma a jogszabályoknak és az Általános Szerződési Feltételeknek megfeleljen. A Megrendelés tartalma nem lehet olyan tárgy vagy anyag, amelynek szállítását jogszabály vagy az Általános Szerződési Feltételek tiltja. Az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott egyes tárgyak és anyagok csak az Általános Szerződési Feltételekben előírt feltételekkel adhatók fel. A szállításból kizárt tárgyakat, valamint a feltételesen szállítható tárgyakat és azok feladási feltételeit az 1. melléklet tartalmazza. 

 

A Szolgáltató nem köteles vizsgálni a Megrendelés tartalmát arra vonatkozóan, hogy az a szállításból kizárt-e, vagy feltételesen szállítható, ha azonban a Szolgáltatás bármely szakaszában azt állapítja meg, hogy a Megrendelés tartalma a szállításból kizárt vagy a szállításhoz szükséges feltételek hiányoznak, a Megrendelést a Megrendelőtől nem köteles elfogadni. 

 

Amennyiben szemrevételezés után a Megrendelést a Futár személyes biztonságra nézve veszélyesnek vagy a rendelkezésre álló szállítási eszközzel történő biztonságos szállításra alkalmatlannak ítéli meg, vagy ha a Megrendelés szállításból kizárt tárgyat tartalmaz vagy a feltételesen szállítható Megrendelés az Általános Szerződési Feltételek 1. mellékletében rögzítetteknek nem felel meg, felvételét visszautasítja.

 

A Megrendelő a HozdL-lel szemben felelős azért a kárért, amely a nem megfelelő vagy hiányos Megrendelésből, a Megrendeléssel kapcsolatos adatok, információk és okmányok hiányából, hiányosságából vagy pontatlanságából származott.

 

A Megrendelő kizárólagosan felelős a Megrendelés által személyek életében, egészségében és testi épségében, továbbá egyéb tárgyakban, a Szolgáltató berendezéseiben és más Megrendelésben okozott károkért; köteles viselni továbbá saját kárát és megtéríteni a Szolgáltató felmerült kárát és többletköltségeit is (pl. visszaküldés, a kárenyhítés körében felmerült költségek, stb.), ha azok annak folytán keletkeztek, hogy a Megrendelő a jogszabályokban és az Általános Szerződési Feltételekben foglalt előírásokat nem tartotta be.

 

4.2. A Megrendelés feladásához megadandó adatok a HozdL platformon keresztül

A Megrendelő az adott, továbbítandó Megrendelése kapcsán a HozdL platformon az alábbi információk megadására köteles:

 

Megrendelés tárgya

Szállítás címe

Telefonszám

E-mail cím

Megrendelő neve

 

 

4.3 Limitek

A Szolgáltatóval szállítható, egy Megrendelés limitjei a következők:

-        Tömeg: 9 kg

-        Az alábbi űrtartalmű táskába belefér: (hosszúság x szélesség x magasság): 40 x 40 x 30 cm

-        Érték: 10.000 Ft

-        Szolgáltatás hatóköre (beszerzési és megrendelési/kézbesítési címek esetén egyaránt): Budapest V., VI. és VII. kerülete

5.         A Szolgáltatásra vonatkozó részletes rendelkezések

5.1 Igényelhető alapszolgáltatás, a szolgáltatás folyamata

Megrendelő a HozdL platformon adhatja fel Megrendelését. A Megrendelés leadását követően Megrendelő egy visszaigazoló emailt kap, Szolgáltatóhoz pedig beérkezik a Megrendelés, melyet elkezd feldolgozni. Szolgáltatónak a feldolgozásra vonatkozó időbeli kötelezettsége nincsen.

 

Szolgáltató a Megrendelés feldolgozását követően jogosult elfogadni a megrendelést vagy megtagadni a megrendelés teljesítését, melyről email értesítést küld Megrendelőnek.

 

Szolgáltató jogosult megtagadni a Megrendelést, amennyiben:

-        A Megrendelés átlépi a 4.3 pontban meghatározott súly- és/vagy méretlimitet

-        Szolgáltató úgy határozza meg, hogy a Megrendelés átlépi a 4.3 pontban meghatározott értéket, ezért nem teljesíti a megrendelést

-        A Megrendelésben megadott információk hiányosak

-        Szolgáltató bármilyen okból nem tudja beszerezni a terméket

-        Megrendelési vagy beszerzési cím a szolgáltatási területen kívülre esik

-        Szolgáltató erőforráshiány miatt nem tudja teljesíteni a megrendelést

-        Szolgáltató letét fizetését határozza meg, Megrendelő pedig megtagadja a letét kifizetését

 

Amennyiben Szolgáltató megtagadja a Megrendelést, úgy további kötelezettsége nincsen, Megrendelő pedig köteles azt elfogadni, panasszal nem jogosult élni.

Amennyiben Szolgáltató elfogadja a Megrendelést, következő lépésekként az alábbiakat teszi bevonja a Megrendelés elvégzéséhez alkalmas Futárt. Szolgáltató jogosult a Megrendelés teljesítéséhez letétet kérni Megrendelőtől. Amennyiben Megrendelő nem fizeti be 24 órán belül a letét összegét, úgy Szolgáltató jogosult megtagadni a megrendelés teljesítését. A letét befizetése érdekében Szolgáltató az OTP SimplePay rendszere segítségével egy fizetési linket küld Megrendelőnek. A letét beérkezését követően Szolgáltató a tőle telhető leggyorsabban Futárt indít a Megrendelés teljesítése érdekében. Szolgáltatónak a Megrendelés teljesítésére időkorlátja nincsen. Amennyiben a Futár – tőle és a Szolgáltatótól független ok miatt – nem tudja teljesíteni a Megrendelést, úgy Megrendelő nem élhet panasszal, és, letét befizetése esetén Szolgáltató köteles annak teljes összegét visszatéríteni Megrendelőnek. A letét fizetésének megtagadása esetén Szolgáltató élhet a Megrendelés megtagadásával.

A Megrendelés sikeres teljesítése esetén HozdL visszatéríti a letét értékét a Megrendelőnek, amennyiben letét befizetése volt indokolt. Megrendelés kézbesítésekor Futár köteles a Megrendelő részére átadni a vásárlást és annak összegét bizonyító blokkot, Futár a Megrendelés értékétől nem térhet el, Megrendelésen üzletszerű tevékenységet nem végezhet.

Szolgáltató a megrendelés sikeres és sikertelen teljesítése esetén is email üzenetben tájékoztatja a Megrendelőt.

 

5.2 Szolgáltatás díjazása

A szolgáltatás díja Bruttó 1.500 Forint, melyet Megrendelő a futárnak a Megrendelés kézbesítésekor, készpénzben köteles átadni.

 

5.3. Megrendelés sikertelen teljesítése

1. Megrendelő lemondja még azelőtt, hogy HozdL kiközvetítené a Megrendelés teljesítését Futárnak. Ebben az esetben a Megrendelőt nem terheli a szolgáltatás díja. Megrendelő kétszeri lemondás után automatikusan tiltásra kerül a HozdL rendszeréből.

2. Megrendelő lemondja azután, hogy HozdL kiközvetítette a Megrendelés teljesítését a Futárnak, de még a Megrendelés teljesítése nem történt meg. Ebben az esetben Megrendelő köteles a szolgáltatás díját a Szolgáltatónak megfizetni. Amennyiben a szolgáltatás díjának megfizetését Megrendelő 3 munkanapon belül elmulasztja befizetni, úgy automatikus tiltásra kerül a HozdL rendszeréből.

3. Megrendelő nem elérhető a kézbesítéskor – Ebben az esetben a Megrendelő köteles a szolgáltatás díját és a megrendelt termékek díját megfizetni a Szolgáltató számára. A díj megfizetésére 3 munkanapja van a Megrendelőnek. Amennyiben a megfizetés nem történik meg a Szolgáltató jogi úton hajthatja be a megfizetendő összeget. Továbbá, ha a megrendelő nem volt jelen, és nem tudta a Futár telefonon sem elérni, ekkor a HozdL is megpróbálja elérni telefonon a Megrendelőt, ha ő sem tudja elérni, akkor eldöntendő, hogy tud-e tovább úgy dolgozni a Futár, hogy nála van a Megrendelés. Amennyiben igen, megpróbálja kézbesíteni a Megrendelést a nap folyamán későbbi időpontban, ha ez sem sikerül, akkor köteles a Megrendelést az adott nap végén bevinni a ViddL irodájába (fióktelep címe: 1054 Budapest, Steindl Imre utca 9, fszt. 2.sz). Ha nem tudja magával vinni a Megrendelést, akkor köteles azt haladéktalanul bevinni a ViddL irodájába. A ViddL irodába történő visszaszállítással adott Megrendelés esetén Futár díjazásra az Alvállalkozói szerződésben írtaknak megfelelően jogosult.

 

4. Megrendelő nem fizeti ki a blokk felmutatása ellenében sem a Megrendelés összegét és/vagy a Szolgáltatás díját a Futárnak – Ebben az esetben a Megrendelő köteles a szolgáltatás díját és a megrendelt termékek díját megfizetni a Szolgáltató számára. A díj megfizetésére 3 munkanapja van a Megrendelőnek. Amennyiben a megfizetés nem történik meg a Szolgáltató jogi úton hajthatja be a megfizetendő összeget.

Csatlakozás Futárként 

Amennyiben valamely érdeklődő Futárként kíván csatlakozni a HozdL-hez, úgy azt a ViddL online platformján (https://viddl.hu/courier), a név, email cím, telefonszám, város és szállításra alkalmas jármű megadásával teheti meg.

Minden, futárokra vonatkozó jog és kötelezettség azonos a ViddL szolgáltatásban leírtakkal, így azokra a ViddL ÁSZF-ben leírtak (https://viddl.hu/terms) és a Futárokkal kötött egyedi szerződésekben leírtak irányadóak.

10.     Tájékoztatás, panasz

10.1.                       Tájékoztatás

A Szolgáltató vállalja, hogy a szolgáltatási feltételekben bekövetkezett valamennyi lényeges változásról tájékoztatja ügyfeleit és a HozdL illetve ViddL felületen közzé teszi:

–         Általános Szerződési Feltételeket;

–         Az adatvédelmi Szabályzatot és kiegészítő mellékleteit;

–         az alkalmazott díjakat;

–         az állandó elérhetőségének telefonszámát, egyéb elérhetőségét;

–         minden egyéb közérdekű információt.

 

10.2.                       Ügyfél bejelentések, panaszok

A Szolgáltatónak a vonatkozó jogszabályok szerint biztosítania kell, hogy ügyfelei a szolgáltatásokkal kapcsolatos bejelentéseiket, (továbbiakban: Panasz) díjmentesen megtehessék.

Az ügyfelek panaszaikat az alábbi módon tehetik meg:

–         telefonon;

–         levélben;

–         a fuvarlevélen elektronikus formában;

–         egyéb megfelelő módon (pl.: e-mail útján az [email protected] email címen).

Panasznak az olyan bejelentés minősül, amelyben az Ügyfél állítja, hogy a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatás részben vagy egészében nem felel meg a jogszabályi előírásokban, illetve az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak. A Szolgáltató a Megrendelés részleges elvesztésére vagy megsérülésére vonatkozó jelzést, bejelentést és a kártérítési igény érvényesítését a Panaszok között tartja nyilván.

 

A Szolgáltató által végzett Szolgáltatások teljesítése során felmerült Panasz a Megrendeléshez kapcsolódóan a feladás napjától hat hónapos jogvesztő határidőn belül, sérelmezett tevékenység esetén az erről való tudomásszerzéstől számított 30 napos határidőn belül, de legkésőbb a tevékenység megvalósítását követő hat hónapon belül tehető.

 

A Szolgáltató a beérkező Panaszokat ingyenes, egyszerű, átlátható és megkülönböztetéstől mentes eljárás keretében köteles megvizsgálni. Szóbeli észrevétel esetén a sérelem elintézésére a Szolgáltató a lehetőségekhez mérten azonnal helyben intézkedik, illetve megadja a szükséges felvilágosítást. A Szolgáltató a Panaszt kivizsgálja, és a Panasz benyújtásának időpontjától számított lehető legrövidebb idő alatt, de legkésőbb 30 naptári napon belül az ügyfélnek válaszol.

 

A szóban és telefonon tett Panasz esetében a Panasz benyújtásának időpontja a benyújtás napjával, az írásban, levélben és egyéb módon beérkező Panasz esetében a beérkezés napjával kezdődik. A Szolgáltató a Panasz kivizsgálásának eredményéről belföldi szolgáltatás esetében haladéktalanul, nemzetközi szolgáltatás esetén a külföldi szolgáltatótól beérkezett tájékoztatás időpontjától számított 15 napon belül a panaszost írásban tájékoztatja. A külföldi szolgáltató késedelmesen megküldött tájékoztatása esetén a szolgáltatási szerződésben foglaltak teljesítéséért felelős belföldi Szolgáltatót felelősség abban esetben nem terheli, ha mindent megtett a szerződéses partner szolgáltatójától beszerzendő adat, információ határidőben történő rendelkezésre bocsátása céljából.

 

A Szolgáltató valamennyi panaszról nyilvántartást vezet. Amennyiben a panaszkezelés nem jár az ügyfél számára kielégítő eredménnyel, a további szervek eljárását veheti igénybe: az ügyfél a szolgáltatást érintő fogyasztói panasszal kapcsolatban a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium honlapján keresztül elérhető, a területileg illetékes járási hivatalhoz fordulhat (http://jarasinfo.gov.hu/.). Az illetékességet megalapozza az ügyfél lakóhelye, a vállalkozás székhelye, telephelye, valamint a jogsértés elkövetésének helye is. 

 

Szolgáltató felhívja Felhasználó figyelmét a fogyasztónak minősülő ügyfél lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületek, mint vitarendező fórumok igénybevételének lehetőségére. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani. A Társaság székhelye szerint illetékes békéltető testület: Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület, ügyfélszolgálat: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2., levelezési cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2., telefon: +36 94 312-356, e-mail cím: [email protected]

Mindezeken felül a polgári perrendtartás szabályai szerint az ügyfél bírósághoz fordulhat.

 

Adatvédelmi panasz esetén Szolgáltató lehetőséget biztosít a panasz lehető legteljesebb kivizsgálására és orvosolására az Adatvédelmi Szabályzat mellékletét képező Kérelem és panaszkezelési szabályzat alapján.

 

11.     Adatkezelési szabályok, adat- és titokvédelem

11.1.                       Adatszolgáltatás

A Szolgáltatóra vonatkozó olyan adatokat, amely a szolgáltatások igénybevételéhez, a hozzáférés megvalósításához, illetve a Hatóság feladatainak a végzéséhez szükségesek, a Szolgáltató köteles a Hatóság részére szolgáltatni, akkor is, ha azok üzleti titoknak minősülnek.

 

A Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott adatokat köteles nyilvánosan hozzáférhetővé tenni.

 

A fentiek szerinti adatszolgáltatás során az adatszolgáltató felelős az adat tartalmának időszerűségéért, hitelességéért, pontosságáért és ellenőrizhetőségéért.

 

11.2.                       Személyes adatok védelme, titokvédelmi kötelezettség

A Szolgáltató a szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos, illetve a szolgáltatás teljesítése során tudomására jutott adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságáról szóló törvényben, valamint a vonatkozó, közvetlenül alkalmazandó Európai Uniós szabályokban foglaltak figyelembevételével kezelheti, dolgozhatja fel és továbbíthatja.

 

 

A Szolgáltató: 

–         a szolgáltatás teljesítése során tudomására jutott adatot – a Megrendelő (illetve az egyéb jogosult átvevő), valamint a közreműködő(k) kivételével – mással nem közölhet;

–         a Megrendelést – tartalmának megismerése céljából – a Megrendelő (illetve az egyéb jogosult átvevő), valamint a közreműködő(k) kivételével másnak át nem adhatja;

–         a szolgáltatás teljesítéséről – a Megrendelő (illetve az egyéb jogosult átvevő), valamint a közreműködő(k) kivételével – másnak tájékoztatást nem adhat.

 

 

.

 

12.     Felelősség a szolgáltatások teljesítéséért

A Szolgáltató nem felel a szolgáltatások körében keletkezett kárért, ha 

-          az a Szolgáltató működési körén kívül álló elháríthatatlan okból keletkezett, különösen vis maior: háborús cselekmények, szabotázs, lázadás, robbantásos merénylet vagy más szükséghelyzet, elemi csapás, tűzvész, munkabeszüntetés, robbantásos fenyegetés, valamint a honvédelmi törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés esetében;

-          ha a belső tartalomnak nem megfelelően csomagolt a Megrendelés, vagy annak része

-          ha a kárt a Megrendelésben szereplő termék belső tulajdonsága, a csomagolás kívülről észre nem vehető hiányossága vagy az elégtelen címzés okozta;

-          a közvetett kárért, elmaradt haszonért.

 

 

Kártérítés

Az ügyfél a Szolgáltatóval szembeni kártérítési igényét írásban a feladástól számított 15. naptól kezdődően, illetve a Küldemény hiányossága vagy sérülése esetén az erre vonatkozó jegyzőkönyv felvételét követően, ezen időpontoktól számított hat hónapos elévülési időn belül érvényesítheti.

Az ügyfél kárigényének elbírálására és kielégítésére a Küldemény megsemmisülése vagy elvesztése, a Küldemény sérülése, tartalomhiánya esetén a kárigény bejelentését írásban kell megtenni, vagy azt a Szolgáltatónál írásban jegyzőkönyvbe vetetni.

 

A Szolgáltató az ügyféltől a kár mértékének igazolását, bizonyítását abban az esetben kérheti, ha a kártérítési igény Küldemény sérülésével, tartalomhiányával kapcsolatos.

 

A Küldemény megsemmisülése vagy elveszése, továbbá teljes vagy részleges tartalomhiánya esetén, jegyzőkönyv alapján bejelentett kártérítési igényt a Szolgáltató a bejelentést követő 30 napon belül elbírálja és annak eredményéről az ügyfelet haladéktalanul írásban tájékoztatja.

 

Válaszában a Szolgáltató

a) tájékoztatja jogosultat a bejelentés megalapozottságának megállapításához szükséges további feltételekről és eljárásról,

b) megállapítja a bejelentés, illetve a kártérítési igény megalapozottságát, ezen utóbbi esetben tájékoztatja a jogosultat a kártérítési igény megfizetésének várható időpontjáról, vagy

c) - amennyiben a kártérítési igény jogalapját vagy mértékét vitatja - tájékoztatja az igény érvényesítőjét a kártérítés és a kártérítés-érvényesítés törvényi vagy szerződésben foglalt szabályairól, továbbá a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 2. §-a alapján felhívja fogyasztónak minősülő igény érvényesítőt arra, hogy az Fgytv. alapján békéltető testület előtt fogyasztói jogvitát kezdeményezhet.

 

A Szolgáltató az általa megalapozottnak talált kárösszeg kifizetése iránt – az elbírálástól számított – 8 naptári napon belül intézkedik.

A Szolgáltató az igény jogosságának teljes vagy részleges elutasítása esetén az elutasítás indokait írásban közli az ügyféllel. Szolgáltató a káresemény Futárnak történő felróhatósága esetén jogosult az általa fizetendő kártérítés mértékét a Futárral szemben megfelelően érvényesíteni, akár a Futárnak fizetendő fuvardíjjal szembeni beszámítással.

 

A Szolgáltató a Küldemények tartalmának sérülése, hiányossága, elvesztése, megsemmisülése esetén a következők szerinti kártérítési átalányt köteles fizetni:

–         Értéknyilvánítással feladott Küldemény teljes elveszése, megsemmisülése esetén a kártérítés összege azonos a Feladó által a feladáskor feltüntetett érték összegével, amely nem lehet magasabb, mint 10.000,- Ft, továbbá a Szolgáltató köteles a szolgáltatásért fizetett díjat is visszafizetni.

 

 

 

Együttműködés titkos információgyűjtés érdekében

A Szolgáltató együttműködik a titkos információgyűjtésre külön törvényben felhatalmazott szervezetekkel. Szolgáltató a szolgáltatás megkezdésével egyidejűleg saját berendezései, helyiségei tekintetében biztosítja a titkos információgyűjtés eszközeinek és módszereinek alkalmazási feltételeit. A titkos információgyűjtésre felhatalmazott szervezetek részére történő adatszolgáltatás térítésmentes.

 

17.     HozdL rendszer 

A HozdL rendszer minden eleme, valamint az azon elérhető minden szolgáltatói tartalom a Szolgáltató szerzői jogi védelme – illetőleg, amennyiben releváns, iparjogvédelmi oltalma - alatt áll.  Ezek felhasználása, feldolgozása, másolása, átdolgozása, terjesztése, többszörözése, tárolása, bármely módon történő hasznosítása, jelen ÁSZF célján túlmenő használata a jogtulajdonos kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül a szerzői jogok megsértését jelenti, mely megfelelő jogkövetkezményeket von maga után.

 

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatást, a HozdL felület tartalmát, illetőleg a HozdL rendszer működését bármikor módosítsa, vagy hozzáférhetőségét a jelen ÁSZF-ben foglaltak betartásával külön megtérítési, kártalanítási vagy kártérítési igény nélkül egyoldalúan megszüntesse.

 

Szolgáltató bármikor jogosult továbbá külön megtérítési, kártalanítási vagy kártérítési igény nélkül a Szolgáltatás szüneteltetésére, azaz a HozdL rendszer időleges leállására különösen karbantartás vagy rendszerfrissítés esetén, melyet minden esetben megelőz az ügyfél előzetes értesítése e-mail útján, illetőleg a ViddL rendszeren keresztül is. Ilyen esetben az érvényes, még nem teljesített megrendelések automatikusan lemondásra kerülnek, és Szolgáltató nem kötelezhető semmilyen ezzel összefüggő kár megtérítésére, kártalanításra, vagy egyéb igény teljesítésére. A szüneteltetés ideje alatt időlegesen a HozdL felületen keresztül csomagok nem adhatók fel.

 

Szolgáltató minden erőfeszítést megtesz a HozdL rendszerben található tartalmak pontosságának és teljességének biztosítása érdekében, azonban nem vállal felelősséget az adatok esetleges pontatlanságából vagy hiányosságából eredő bárminemű kárért.

 

Szolgáltató megtesz mindent annak érdekében, hogy az HozdL rendszerben a jelen Szerződésben foglaltaknak  megfelelően, zökkenőmentesen működjön, valamint lehetőségeihez mérten rendszeresen ellenőrzi és frissíti az Alkalmazást, ellenőrzi az abban elérhető információk és adatok pontosságát, illetőleg törekszik biztosítani annak számítógépes vírusokkal, illetve egyéb maleware-rel szembeni védelmét, ugyanakkor a Szolgáltató nem vállal felelősséget a HozdL rendszer folyamatos, akadálytalan, hibamentes működtetéséért és hozzáférhetőségéért, annak teljességéért vagy az adott célra való alkalmasságáért, esetleges bármely okból történő adatvesztésért, vagy bármely egyéb diszfunkcionális jelenségért.

 

Vegyes rendelkezések

18.1. Jelen ÁSZF elfogadásával a Felek kötelezettséget vállalnak bármely, a Szolgáltatás igénybevételéhez, szerződésszerű teljesítéséhez szorosan kapcsolódó jelentős tény, adat, körülmény vagy információ felmerülése esetén egymás haladéktalan tájékoztatására. Az ügyfél bármely értesítési, bejelentési, tájékoztatási kötelezettségének rendelkezésre álló funkció esetén a felhasználói fiókján keresztül, egyébként telefon vagy az [email protected] címre küldött e-mail útján, Szolgáltató pedig a HozdL felület vagy a Felhasználó által megadott email címre küldött email útján köteles eleget tenni. A mulasztás minden jogkövetkezménye kizárólag a mulasztó Felet terheli. A telefon útján megtett Felhasználói jognyilatkozatokat Szolgáltató az 1997. évi CLV. fogyasztóvédelemről szóló törvény 17/B. § (3) bekezdése értelmében kötelező jelleggel rögzíti. Az e-mail útján megtett jognyilatkozat akkor válik hatályossá, amikor az a másik fél számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató köteles a Felhasználó jognyilatkozatának megérkezését elektronikus úton késedelem nélkül visszaigazolni.

 

18.2. Az ügyfél kötelezettséget vállal arra és büntetőjogi felelőssége tudatában kifejezetten kijelenti, hogy az általa megadott személyes, számlázási, illetőleg a HozdL rendszer használata során bármely módon Szolgáltató rendelkezésére bocsátott adatok hozzá, vagy a Megrendelőjéhez köthetőek, valósak, helyesek, és a Szolgáltató vagy harmadik személy jogát, jogos érdekét nem sértik. A Szolgáltató, amennyiben tudomására jut vagy az valószínűsíthető, hogy az ügyfél által megadott adatok nem, vagy részben nem valósak, pontosan, teljesek, vagy egyéb módon jogellenes vagy szerződésellenes elemeket tartalmaznak, jogosult a Szolgáltatást megtagadni és további jogkövetkezményeket alkalmazni a jelen ÁSZF-ben, illetve a vonatkozó jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően.  Felek az adataikban bekövetkezett változást haladéktalanul kötelesek bejelenteni a másik Fél részére, a késedelmes, illetve téves adatközlés, illetőleg annak elmaradása miatti kárfelelősség a bejelentést elmulasztó Felet terheli.

 

18.3. Felek rögzítik, hogy a másik Fél szerződéses adatait, valamint az együttműködésük során megismert adatokat – így különösen a Felek képviselőinek és munkatársainak személyes adatait, a Felek egyes üzleti adatait, munkavállalóira vonatkozó adatokat – mindenkor a vonatkozó hazai és EU-s jogszabályoknak megfelelően, az adatvédelmi szabályzatuknak megfelelően kezelik. 

 

18.4. Felek kifejezetten kikötik, hogy jelen ÁSZF-re, illetve az annak kapcsán létrejött további szerződésekre a magyar joghatóság irányadó. Felek a jelen Szerződésből eredő esetleges jogvitáikat törekszenek békés úton, peren kívül rendezni.

 

19.     Jogszabályi háttér

19.1. Felek kötelesek az szolgáltatásokkal kapcsolatban alkalmazandó jogszabályi előírásoknak – ideértve különösen az elektronikus kereskedelemre irányadó, és fogyasztóvédelmi magánjogi és közigazgatási szabályokat is – folyamatosan megfelelni, az esetleges szükséges engedélyeket beszerezni és azokat mindenkor hatályban tartani.

  

19.3. További legfontosabb jogszabályok:

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény

 

 

1. számú melléklet

 

A szállításból kizárt tárgyak

 

–         szúró-, vágó-, és lőfegyver;

–         lőszer, robbanószer;

–         radioaktív, gyúlékony, mérgező, maró, tűz. és robbanásveszélyes anyagok, illetve azt tartalmazó tárgyak;

–         élő növények és állatok;

–         értéknyilvánítás szolgáltatás, értékes tárgyak szállítása;

–         földi maradványok;

–         romlandó, fertőző, undort keltő áruk;

–         hűtést, fűtést igénylő áruk;

–         kegyeleti érzéseket sértő tárgyak, halotti hamvak;

–         kereskedelmi mennyiségű alkohol, dohányáru;

–         narkotikumok, egyéb hallucinogén és a büntető törvénykönyvben meghatározott anyagok;

–         nem megfelelően csomagolt tárgyak;

–         postafiókra címzett Küldemény;

–         nem könyvelt Küldemény;

–         az ADR (Rendelet a veszélyes áruk közúton történő szállításáról) értelmében veszélyes áruk.